Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης νερού Ισθμίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)

Ημερομηνία προθεσμίας: 25/10/2023

Τοπική ώρα : 10:00

Έργο : Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία μονάδας Αφαλάτωσης Ισθμίας

Εκτιμώμενη αξία :  2.792.480,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ» σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, συνολικού προϋπολογισμού 2.792.480,00 € με Φ.Π.Α.

1. Περιγραφή της σύμβασης
Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής πόσιμου νερού σε 500 m3/d. Η λειτουργία της βασίζεται στην τεχνολογία της μηχανικής συμπίεσης υδρατμών (MVC), τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας αναλύονται στα έγγραφα της σύμβασης. Με το υποέργο 2 της Πράξης προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών εκμηδενίζοντας την λειτουργική δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας και καθιστώντας την Μονάδα ενεργειακά αυτόνομη. Περιλαμβάνονται επίσης σύστημα αυτοματισμού και τηλεελέγχου λειτουργίας, εγκαταστάσεις άντλησης, τροφοδοσίας, αποθήκευσης και διάθεσης νερού καθώς και πλήρες υδραυλικό δίκτυο. Προβλέπεται διάστημα 2μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας και εκπαίδευσης. Τέλος, συμπεριλαμβάνεται περίοδος εγγυημένης λειτουργίας με ελάχιστη διάρκεια 2 έτη και μέγιστη 5 έτη, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 2.3.1 & 6.6 της διακήρυξης.
2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους με κωδικό εναρ. 2023ΤΑ07500008, κατά ποσό 2.252.000,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 77530 ΕΞ 2023/18-05-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 9ΓΚΧΗ-9ΛΩ) και από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.) κατά το ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ της σύμβασης 540.480,00 €. Η πληρωμή της σύμβασης βαρύνει την με Κ.Α.: 12.00.23.0031 πίστωση του προϋπολογισμού 2023 της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ.
3. Παραλαβή προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 235132.
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 25/10/2023
Τοπική ώρα: 10:00
4. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/11/2023
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος: Ηλεκτρονική αποσφράγιση στην έδρα του αναθέτοντα φορέα.

Η παρούσα προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27/09/2023 με αριθμό 2023/S 186-581713 και σε εθνικό επίπεδο δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (άρθρo 296).

δείτε τα σχετικά αρχεία