Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ισθμίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)

Ημερομηνία προθεσμίας: 12/10/2023

Τοπική ώρα : 11:00 π.μ.

Έργο : Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ισθμίας

Εκτιμώμενη αξία :  4.600.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΣΘΜΙΑΣ» σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, συνολικού προϋπολογισμού 4.600.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

1. Αναθέτων Φορέας-Επωνυμία και διευθύνσεις
Επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚορ.)
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 31-33
ΤΗΛ. : 27410 24444
Αρμόδιος για πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία/Τμήμα αποχέτευσης
Τηλέφωνο: +30 27410 24444
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Κωδικός NUTS: EL652
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.deyakor.gr
2. Τύπος και δραστηριότητα Α.Φ.
Η ΔΕΥΑ Κορίνθου είναι αναθέτων φορέας κατά το άρθρο 224 του ν.4412/2016 με κύρια δραστηριότητα τον τομέα της ύδρευσης (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας).
3. Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652
Τοποθεσία εκτέλεσης: Δ.Κ. Ισθμίας Ν. Κορινθίας
4. Περιγραφή της σύμβασης
Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής του δικτύου συλλογής ακαθάρτων του οικισμού της Ισθμίας από πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης διαμέτρων Φ200, 250, 315, 400 και 630, συνολικού μήκους 19.300 μέτρων, με τα απαιτούμενα φρεάτια επίσκεψης. Περιλαμβάνεται επίσης η πλήρης κατασκευή δικτύων από ΡΕ100 διαμέτρων DN200, 250, 315 και 630 και πίεσης ΡΝ6 και 10 συνολικού μήκους 1.200 μ., στο παραλιακό τμήμα καθώς και συμπληρωματικά των έργων μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ (υποέργο 3).
Επιπλέον περιλαμβάνεται η κατασκευή 537 ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες διαμέτρου Φ160 και φρεάτια ελέγχου. Τέλος περιλαμβάνονται τμηματικές αντικαταστάσεις-μετατοπίσεις του δικτύου ύδρευσης για την ευχερή υλοποίηση του έργου.
Με την ολοκλήρωση των έργων συλλογής ακαθάρτων του οικισμού εξασφαλίζεται πρόσθετη παροχή στην ΕΕΛ Αγ. Θεοδώρων που αντιστοιχεί σε πληθυσμό αιχμής 2.650 ι.π., σύμφωνα με τους υπολογισμούς της μελέτης από τα στοιχεία καταναλώσεων ύδρευσης του θέρους 2021.
5. Βασικοί όροι χρηματοδότησης
Η σύμβαση σχετίζεται με πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ταυτότητα του έργου:
Το έργο εντάχθηκε στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με βάση την απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ ΓΓΣΔΑ/41432/339/18-04-2023, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 60086 ΕΞ 2023/13-04-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 6Σ4ΙΗ-ΦΔΠ) κατά συνολικό ποσό 297.642.800,00 € από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 075-αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ07500001) και από άλλους εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.
Η πληρωμή της σύμβασης βαρύνει τον Κ.Α. 15.02.0068 του προϋπολογισμού 2023 της ΔΕΥΑΚορ. και ο αναλογών ΦΠΑ (ανακτήσιμος) πληρώνεται μέσω του Κ.Α. 54.00.28. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αντίστροφη υποχρέωση (άρθρο 39α Κώδικα ΦΠΑ).
6. Παραλαβή προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  203721
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/10/2023
Τοπική ώρα: 11:00 π.μ.
7. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/10/2023
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος: Ηλεκτρονική αποσφράγιση στην έδρα του αναθέτοντα φορέα.
8. Δημοσιεύσεις
Η παρούσα προκήρυξη έχει δημοσιεύεται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (άρθρο 296 ).

δείτε τα σχετικά αρχεία