Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Ορισμός νέων ημερομηνιών της σύμβασης «Επέκταση-εκσυγχρονισμός έργων συλλογής, άντλησης και μεταφοράς ακαθάρτων Λουτρακίου»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)

Ημερομηνία : 22/09/2023

Τοπική ώρα : 11:00

Έργο : Επέκταση-εκσυγχρονισμός έργων συλλογής,
άντλησης και μεταφοράς ακαθάρτων Λουτρακίου

Πρακτικό Συνεδρίασης : 11/22-09-2023

Ορισμός νέων ημερομηνιών διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης «Επέκταση-εκσυγχρονισμός έργων συλλογής, άντλησης και μεταφοράς ακαθάρτων Λουτρακίου», αριθ. μελέτης 79/2022, χρηματοδοτούμενης μέσω του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Στο Λουτράκι σήμερα 22-09-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνεδρίασε το Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ., σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς λήψης
αποφάσεων, βάσει της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και των διατάξεων των άρθρων 67, παρ.
5 και 167, παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου
184, παρ. 1 & 2 του ν. 4635/2019, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 4198/18-9-2023
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του.
Κατά την διαδικασία δια περιφοράς διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν οι σχετικές απαντήσεις
ηλεκτρονικής ψήφισης από εννέα (9) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Πρωτονοτάριος Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Θυμής Φίλιππος, αντιπρόεδρος Δ.Σ
3. Κορδαλή Σωτηρία
4. Πέρρας Σωτήριος
5. Παπαθανασίου Αθανάσιος
6. Νικολάου Σωτήριος
7. Δρίτσας Αλκιβιάδης, αναπληρωτής του κ. Δέδε Δημήτριου
8. Λέκκα Παναγιώτα
9. Δρούγκας Γεώργιος
10.Μαστραντωνάκης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ροδόπουλος Χρήστος
Ο Γεν. Διευθυντής, κ. Μπεκιάρης Κων/νος, Χημικός-Μηχανικός ΠΕ θέτει υπόψη του
Διοικητικού Συμβουλίου:
1) Το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 εδ. στ καθώς και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του ν.1069/80,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, περί ανάθεσης και τρόπου εκτέλεσης των
έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της επιχείρησης.
2) Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Βιβλίο ΙΙ): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2017), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
3) Την υπ` αριθ. 80/9/2022 Α.Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-ΑΓ.Θ. : «Έγκριση της υπ` αριθ.
79/2022 μελέτης με τίτλο «Επέκταση-εκσυγχρονισμός έργων συλλογής, άντλησης και
μεταφοράς ακαθάρτων Λουτρακίου», των τευχών δημοπράτησης και των όρων
διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Σύμβασης.
4) Την υπ` αριθ. 79/9/2022 Α.Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-ΑΓ.Θ. : «Έγκριση υποβολής πρότασης
για την ένταξη και χρηματοδότηση μέσω του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. της Πράξης
«Επέκταση & εκσυγχρονισμός έργων αποχέτευσης ακαθάρτων Λουτρακίου».
5) Την αριθ. πρωτ. 1411/09-02-2023 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επέκταση &
εκσυγχρονισμός έργων αποχέτευσης ακαθάρτων Λουτρακίου» με Κωδικό ΟΠΣ
5200664 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
6) Την υπ` αριθ. 6591/20-06-2023 απόφαση-έκφραση θετικής γνώμης της ΕΥΔ/ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και την διαδικασία δημοπράτησης
του υποέργου «Επέκταση-εκσυγχρονισμός έργων συλλογής, άντλησης και μεταφοράς
ακαθάρτων Λουτρακίου» της Πράξης 5200664.
7) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2321/16-6-2023 σχετικό με το έργο Πρωτογενές Αίτημα που
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 23REQ012890696).
8) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2324/16-6-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την
οποία εγκρίθηκε η δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης (ΑΔΑΜ 23REQ012896146).
9) Ότι υπάρχουν στον Προϋπολογισμό 2023 εγγεγραμμένες πιστώσεις:
Α) στο σκέλος Πρόγραμμα Επενδύσεων για τις πηγές Κεφαλαίων (Έσοδα) και στους
Κ.Α.:
i) 74.03.11 Επιχορήγηση Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξης 5200664: 6.200.000,00 €
ii) 73.02.54.0006 : Πόροι Ε.Τ. 80% μη επιλέξιμος ΦΠΑ πράξης 5200664:
1.488.000,00 €
Β) και στο σκέλος νέων έργων (Έξοδα) και στους Κ.Α.:
i) 15.02.23.0050: Επέκταση-εκσυγχρονισμός έργων συλλογής, άντλησης και
μεταφοράς ακαθάρτων Λουτρακίου: 6.200.000,00 €
ii) 54.00.28.2350: Μη επιλέξιμος ΦΠΑ υποέργου: 1.488.000,00 €
10) Την υπ’ αριθ. 37/6/2023 απόφαση ΔΣ με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή
διαγωνισμών για όλες τις δημοπρασίες των έργων της περίπτωσης (α) της παρ. 8 του
άρθρου 221 του ν.4412/2016 για το έτος 2023.
11) Την υπ` αριθ. 46/7/2023 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης των οριστικών τευχών και
καθορισμός όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης
«Επέκταση-εκσυγχρονισμός έργων συλλογής, άντλησης και μεταφοράς ακαθάρτων
Λουτρακίου», αριθ. μελέτης 79/2022 (χρηματοδοτούμενης μέσω του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ).
12) Την αριθ. πρωτ. 2502/26-06-2023 Διακήρυξη η οποία έλαβε τον υπ ́ αριθ. 201378
αριθμό συστήματος, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 23PROC012950594
2023-06-26, και ορίζει ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορώνi την 31η/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 και ως ημερομηνία
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 4η/08/2023, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00.
Ακολούθως, έκανε γνωστό ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία δεν υποβλήθηκε
καμία προσφορά για το διαγωνισμό και σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα.
Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαι:
Την έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάδειξη αναδόχου της Πράξης «Επέκταση-εκσυγχρονισμός
έργων συλλογής, άντλησης και μεταφοράς ακαθάρτων Λουτρακίου» με Κωδικό ΟΠΣ
5200664, στις 02/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ. καθώς και τη μετάθεση της ημερομηνίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 06/10/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
Τo Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. αφού έλαβε υπ’ όψιν τα στοιχεία, μετά
από λεπτομερή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,
αποφασίζει ομόφωνα
Την έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάδειξη αναδόχου της Πράξης «Επέκταση-εκσυγχρονισμός
έργων συλλογής, άντλησης και μεταφοράς ακαθάρτων Λουτρακίου» με Κωδικό ΟΠΣ
5200664, στις 02/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ. καθώς και τη μετάθεση της ημερομηνίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 06/10/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 65/11/2023 και μετά τη σύνταξη του
παραπάνω πρακτικού, υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.


Ο Πρόεδρος Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-Αγ.Θ . Ο αντιπρόεδρος Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-Αγ.Θ.
Πρωτονοτάριος Δημήτριος Θυμής Φίλιππος
Τα μέλη
Κορδαλή Σωτηρία
Πέρρας Σωτήριος
Παπαθανασίου Αθανάσιος
Νικολάου Σωτήριος
Δρίτσας Αλκιβιάδης
Λέκκα Παναγιώτα
Δρούγκας Γεώργιος
Μαστραντωνάκης Αναστ.
Ακριβές Αντίγραφο
22-09-2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.
Πρωτονοτάριος Δημήτριος
Δημοτικός Σύμβουλος

δείτε τα σχετικά αρχεία