Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Εξωτερικό Υδραγωγείο Πηγών Λουτρακίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)

Ημερομηνία : 01/12/2002

Έργο : Εξωτερικό Υδραγωγείο Πηγών Λουτρακίου

Προϋπολογισμός : 1.860.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 1.427.266,62 €

Πόροι : ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ: 72.733,38 €

MIS : 5121665

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ των οριστικών τευχών ανακοινώνουμε την δημοπράτηση του έργου «Εξωτερικό υδραγωγείο πηγών Λουτρακίου». Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου.

Πιστοί στην ιστορία και τη μακρόχρονη δράση της ΔΕΥΑ και του Δήμου για τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου του μεταλλικού νερού Λουτρακίου και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ύδρευσης προς τους πολίτες, προχωρούμε τις διαδικασίες με ταχύτατους ρυθμούς με στόχο την ολοκλήρωση του έργου πριν το τέλος της παρούσας δημοτικής θητείας.

Η κατασκευή του εξωτερικού υδραγωγείου:

  • Θα περιορίσει σημαντικά τις απώλειες νερού λόγω εξάτμισης που συνδέονται με την επιφανειακή ροή
  • Θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας από τον περιορισμό των αντλήσεων που θα επιφέρει η απευθείας και με φυσική ροή τροφοδότηση των δεξαμενών.
  • Θα περιορίσει τους κινδύνους ποιοτικής επιβάρυνσης από τις διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που αναπτύσσονται κατά μήκος της διαδρομής από τις πηγές έως τις ζώνες κατείσδυσης, θωρακίζοντας την άριστη ποιοτική κατάσταση του μεταλλικού υδροφορέα Λουτρακίου.

Με την πλήρη αντικατάσταση των εξωτερικών δικτύων των γεωτρήσεων Δ, Ε και Κ, του εξωτερικού δικτύου προς Νταμάρι και την πλήρη ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης της Σκάρπας με τη χρήση σύγχρονων πιστοποιημένων υλικών και την εκτέλεση των δοκιμών στεγανότητας και αντοχής θα ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες συμβάλλοντας στον σημαντικό περιορισμό των απωλειών νερού που παρατηρούνται με τα σημερινά παλαιωμένα δίκτυα.

Τέλος το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 5 πυροσβεστικών κρουνών σε επίκαιρες θέσεις της διαδρομής που θα βελτιώσουν σημαντικά την ενεργητική πυροπροστασία του δάσους των Γερανείων.

Συγκεκριμένα τα νέα εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα που θα κατασκευαστούν ανέρχονται σε συνολικό μήκος 35.700 μέτρων και διακρίνονται ως ακολούθως:

Α) Εξωτερικά δίκτυα (Χρηματοδότηση Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Κεντρικοί κλάδοι του εξωτερικού τροφοδοτικού υδραγωγείου των Πηγών Λουτρακίου από την υδρομάστευση στη θέση Μύλοι-Πηγάδια έως την κεντρική δεξαμενή της πόλης (δίδυμος αγωγός Φ180), καθώς και παράλληλη διακλάδωση προς το τροφοδοτικό δίκτυο της δεξαμενής Ειρήνης έως τη γεώτρηση Ζ (αγωγός Φ160).

Εξωτερικός τροφοδοτικός αγωγός γεωτρήσεων Δ, Ε και Κ προς κεντρική δεξαμενή Λουτρακίου (Φ180), και γεώτρησης Κ έως κεντρικό αγωγό (Φ110).

Εξωτερικός τροφοδοτικός αγωγός αντλιοστασίου Νταμάρι (προς Περαχώρα) (Φ160).

Εξωτερικός τροφοδοτικός αγωγός Σκάρπας (διατομών Φ110 και Φ90).

Β) Εσωτερικά δίκτυα (μη επιλέξιμη δαπάνη)

Τμήματα του εσωτερικού τροφοδοτικού δικτύου του Υ.Ο. Λουτρακίου περιοχής Σκάρπα που οδεύει παράλληλα ή/και γειτνιάζει με το νέο εξωτερικό δίκτυο, διατομών Φ75 και Φ63.

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν δημοσιευτεί μεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων www.deya–loutraki.gr

Λουτράκι 01/12/2022

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Γ. Πρωτονοτάριος

Δημοτικός Σύμβουλος

δείτε τα σχετικά αρχεία