Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Προμήθεια – Εγκατάσταση & Θέση σε Λειτουργία Τηλεμετρικού Συστήματος Πίεσης Παροχής Μεγάλων Καταναλωτών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)

Ημερομηνία : 24/07/2023

Έργο : Προμήθεια – Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Τηλεμετρικού Συστήματος Ελέγχου Πίεσης – Παροχής Μεγάλων Καταναλωτών Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

Εκτιμώμενη αξία : 4.531.914,80 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Αρ. Πρωτοκόλλου Περίληψης Διακήρυξης : 2501/26-06-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σε Ευρώ
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής


Ημερομηνία: 24/07/2023
Τοπική ώρα: 10:00


Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 28/07/2023
Τοπική ώρα: 14:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Αύξων Συστημικός Αριθμός 196818), όπου είναι διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης.
Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την επέκταση του συστήματος τηλεπαρακολούθησης της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ με προμήθεια και εγκατάσταση α) εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης με χρήση ρυθμιστών στροφών, μετρητών ενέργειας και PLCs, β) εξοπλισμού αναβάθμισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με εξελιγμένη διαχείριση πίεσης, διατάξεις μέτρησης παροχής-πίεσης, κλπ μετρητικά όργανα, γ) εξοπλισμού διαχείρισης μεγάλων καταναλώσεων με εξελιγμένη διαχείριση πίεσης, μετρητών κατανάλωσης με καταγραφικό και επικοινωνιακό εξοπλισμό, κλπ μετρητικά όργανα, δ) εξοπλισμού για την αυτοματοποιημένη ανάγνωση των ενδείξεων με χρήση μετρητών κατανάλωσης με καταγραφικό και επικοινωνιακό εξοπλισμό, ε) εξοπλισμού Δικτύου Επικοινωνίας σε επιλεγμένες ζώνες του δικτύου με χρήση αναμεταδοτών και συγκεντρωτών δεδομένων, στ) Φορητών Σταθμών Ελέγχου και επέκταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και ζ) Υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας καθώς και ετήσιας συντήρησης για 3 έτη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.531.914,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.654.770,00 €, ΦΠΑ : 877.144,80 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2023ΣΕ27510064, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και ως εκ τούτου η θετική γνώμη της ΕΥΔ Υ.ΜE.ΠΕΡ.Α.Α. ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και συγχρηματοδοτείται από το ταμείο ανάκαμψης με κωδικού εναρ. 2023ΣΕ27510064, κατά ποσό 3.022.345,70 € και από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.) κατά το συμβατικό ποσό που αντιστοιχεί στις μη επιλέξιμες εργασίες και υλικά καθώς και στον ΦΠΑ της σύμβασης κατά συνολικό ποσό 1.509.569,10 €. Η πληρωμή της σύμβασης βαρύνει την με Κ.Α.: 12.06.23.0006 πίστωση του προϋπολογισμού 2023 της ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.

Λουτράκι 01/12/2022

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Γ. Πρωτονοτάριος

Δημοτικός Σύμβουλος

δείτε τα σχετικά αρχεία