Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Προμήθεια – Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστήματος Ασύρματου Ελέγχου Καταναλώσεων Ύδρευσης Πόλης Λουτρακίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)

Ημερομηνία : 01/03/2022

Έργο : Προμήθεια Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Ασύρματου Ελέγχου Καταναλώσεων Ύδρευσης Πόλης Λουτρακίου

Εκτιμώμενη αξία : 4.646.280,00 € (με Φ.Π.Α.)

Αρ. Πρωτοκόλλου Περίληψης Διακύριξης : 461/01-03-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σε Ευρώ

για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ”.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/03/2022 και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Αύξων Συστημικός Αριθμός 156446), όπου είναι διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και συγκεκριμένα α) την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία 13750 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ), β) την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία Δικτύου Επικοινωνίας, γ) την προμήθεια και εγκατάσταση Λογισμικών επέκτασης του ΚΣΕ και δ) Υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7 και 32441200-8.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.646.280,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.747.000,00 €, ΦΠΑ : 899.280,00 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» το οποίο πραγματοποιείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά ποσό τριών εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (3.747.000,00 €) και από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.) κατά το συμβατικό ποσό που αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α. ήτοι οκτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (899.280,00 €).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Λουτράκι, 01/03/2022
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.

Δημήτριος Πρωτονοτάριος
Πρόεδρος Δ.Σ.

δείτε τα σχετικά αρχεία