Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Επέκταση – Εκσυγχρονισμός Έργων Συλλογής – Άντλησης & Μεταφοράς Ακαθάρτων Λουτρακίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)

Ημερομηνία : 31/07/2023

Τοπική ώρα : 10:00

Έργο : Επέκταση – Εκσυγχρονισμός Έργων Συλλογής, Άντλησης και Μεταφοράς Ακαθάρτων Λουτρακίου

Εκτιμώμενη αξία : 6.200.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Πρωτοκόλλου Περίληψης Διακήρυξης : 2502/26-06-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, συνολικού προϋπολογισμού 6.200.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Αύξων Συστημικός Αριθμός 201378).
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/07/2023
Τοπική ώρα: 10:00

Το έργο αφορά τις εργασίες επέκτασης του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων της πόλης Λουτρακίου. Τα σχετικά έργα ομαδοποιούνται σε 3 περιοχές στις οποίες με την υλοποίηση της παρούσας μελέτης επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη συλλογή των αστικών λυμάτων και η πλήρης κατάργηση των σηπτικών βόθρων, καθιστώντας το έργο επιτακτικής και εξαιρετικής περιβαλλοντικής σημασίας για τα θαλάσσια ύδατα αλλά κυρίως για την προστασία του Υδροφόρου Ορίζοντα μεταλλικού νερού Λουτρακίου, όπως αναλύεται στα σχετικά τεύχη της μελέτης.
Οι περιοχές επέκτασης του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων είναι η περιοχή Σκάρπα (στο γειτονικό με το σχέδιο πόλης τμήμα της), η παραλιακή συνοικία Νεράιδα και διάφορες οδοί στην επέκταση του σχεδίου πόλης που έχουν διανοιχθεί πρόσφατα. Όλες οι παραπάνω περιοχές στερούνται δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Παράλληλα περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων άντλησης και μεταφοράς (αντλιοστάσια και εντός σχεδίου τμήμα ΚΚΑ) των αστικών λυμάτων Λουτρακίου.

Διάρκεια της σύμβασης είναι 18 μήνες και δεν υπόκειται σε παράταση.

Η σύμβαση σχετίζεται με πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ταυτότητα του έργου:
Αποτελεί το μοναδικό υποέργο της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» (Κωδ. ΟΠΣ 5200664) που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με την εγγραφή της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος του ενάριθμου έργου 2023ΣΕ27510010 της ΣΑΕ Ε2751, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1411/09-02-2023 απόφαση ένταξης.
Ο δικαιούχος αναθέτων φορέας υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.
Η πληρωμή της σύμβασης βαρύνει τον Κ.Α. 15.02.23.0050 του προϋπολογισμού 2023 της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ και ο αναλογών ΦΠΑ (ανακτήσιμος) πληρώνεται μέσω του Κ.Α. 54.00.28.2279. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αντίστροφη υποχρέωση (άρθρο 39α Κώδικα ΦΠΑ).

Λουτράκι 01/12/2022

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Γ. Πρωτονοτάριος

Δημοτικός Σύμβουλος

δείτε τα σχετικά αρχεία