Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης νερού Ισθμίας – 2η Δημοπράτηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)

Ημερομηνία προθεσμίας: 14/12/2023 – Τοπική ώρα: 11:00

Έργο : Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία μονάδας Αφαλάτωσης Ισθμίας – 2η Δημοπράτηση

Προπολογισμός :  2.252.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρωνπροκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σε Ευρώ (€) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ”.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/12/2023 και ώρα 11:00 π.μ.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr(Αύξον Συστημικός Αριθμός 264129).
Η μελέτη αντιστοιχεί στο υποέργο 1 της Πράξης «ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΙΣΘΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ». Σύμφωνα με τη μελέτη η δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού της μονάδας ανέρχεται σε 500 m3/d. Η λειτουργία της μονάδας βασίζεται στην τεχνολογία της μηχανικής συμπίεσης υδρατμών (MVC), ή λειτουργικά ισοδύναμη όπως αναλύεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η προτεινόμενη τεχνολογία παρουσιάζει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης (εποχικότητα στη χρήση, αμελητέα περιβαλλοντική επιβάρυνση, απλότητα και οικονομικότητα λειτουργίας και συντήρησης κλπ).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42912340-0.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.792.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.252.000,00 €, ΦΠΑ: 540.480,00 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (1.126.000,00 €) από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 075-αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ07500008) και από άλλους εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 77530 ΕΞ 2023/18-05-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 9ΓΚΧΗ-9ΛΩ). Το ποσό που αντιστοιχεί στον Φ.Π.Α. πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (540.480,00 €) θα καλυφθεί από πόρους της ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων.

δείτε τα σχετικά αρχεία