Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Τηλεματικού Συστήματος ελέγχου διαρροών Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)

Ημερομηνία : 05/06/2024

Έργο : Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Τηλεματικού Συστήματος ελέγχου διαρροών Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

Προπολογισμός :  279.400.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σε Ευρώ (€) για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ”.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/06/2024 και ώρα 14:00 π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Αύξον Συστημικός Αριθμός 347169).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματου ελέγχου των καταναλώσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα την επεξεργασία αυτών και την διάχυση των αποτελεσμάτων στους καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού τηλεμετρίας, το οποίο αναλαμβάνει την ασύρματη μετάδοση των ενδείξεων ενός συνόλου υδρομετρητών που θα εγκατασταθούν στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΚ Ισθμίας, στην ΔΚ Πισίων και στην ΔΚ Λουτρακίου – Περαχώρας (σε εκτός σχεδίου περιοχή). Τα δεδομένα μέσω επικοινωνιακού εξοπλισμού, θα συλλέγονται από φορητούς σταθμούς ελέγχου καταναλώσεων και θα μεταδίδονται στον κεντρικό υπολογιστή μέσω κατάλληλων τεχνολογιών (WiFi, GPRS, Ethernet) που θα εγκατασταθεί στο κτίριο των κεντρικών γραφείων της Επιχείρησης (Ελ. Βενιζέλου 47, Λουτράκι).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 346.456,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 279.400,00€ ΦΠΑ: 67.056,00 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD– LEADER»με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, αριθ. ενάριθμου Έργου 2017ΣΕ08210000, κατά ποσό διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (233.900,00 €) και από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (ΔΕΥΑΛ – ΑΓ. Θ.) κατά ποσό εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ (112.556,00 €).

δείτε τα σχετικά αρχεία