Ελ. Βενιζέλου 47 , Λουτράκι
+30 2744 069551

Ειδοποίηση

Ανύψωση Υδρομέτρου

Λουτράκι    10-03-21

Αρ. Πρ.:      578

Πληροφορίες : Αρμόδιοι τεχνικοί

Aντωνίου Κων/νος κιν. 69 46 46 7255

Σας γνωρίζουμε ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεματικού συστήματος διαχείρισης πιέσεων, ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης ποιότητας νερού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη σύμβαση προβλέπεται μεταξύ άλλων η τοποθέτηση τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρομαγνητικών υδρομετρητών με σύστημα ασύρματης (μέσω κεραίας) καταγραφής των ενδείξεων με πολλές δυνατότητες ελέγχου διαρροών, κατανάλωσης κλπ.

Το κόστος για την προμήθεια και εγκατάσταση ανά υδρομετρητή ανέρχεται στο ποσό των 196 € και θα καλυφθεί από τους πόρους της σύμβασης ( ΔΕΥΑ και Υπουργείο Εσωτερικών) χωρίς καμία επιβάρυνσή σας.

Κατά την πρόσφατη καταμέτρηση των ενδείξεων διαπιστώθηκε ότι η θέση της παροχής και του υδρομετρητή σας με τα κάτωθι στοιχεία δεν είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ (άρθρα 17, 18 & 19) και απαιτείται η ανύψωση, μετατροπή ή μετατόπισή του.

Επειδή η ορθή τοποθέτηση των νέων υδρομέτρων επιβάλλει οι παροχές να βρίσκονται σε θέση ευχερούς πρόσβασης, παρακαλούμε όπως εντός 30 ημερών από τη λήψη του παρόντος να προχωρήσετε σε ενέργειες:

  1. Α) ανύψωσης του υδρομέτρου  με δαπάνες σας, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων της ΔΕΥΑ., ή εναλλακτικά
  2. Β) να επιτρέψετε στην ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ. να εκτελέσει εκείνη τις απαραίτητες εργασίες ανύψωσης του υδρομέτρου σας. Το κόστος γι’ αυτήν την εργασία θα ανέλθει από 20 ως 50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα γίνει χρέωση στους δύο επόμενους λογαριασμούς νερού. Η διακύμανση του ανωτέρω κόστους αφορά κυρίως τα υδραυλικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κάθε περίπτωση ανύψωσης υδρομέτρου.

Άρα, σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσετε με την ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ. εντός 30 ημερών, ότι θα εκτελέσετε τη σχετική εργασία μόνοι σας, θα θεωρήσουμε ότι συναινείτε να αναλάβει η ΔΕΥΑ την εργασία ανύψωσης του υδρομέτρου σας με χρέωσή σας στους επόμενους δύο  λογαριασμούς νερού.

Σε περίπτωση που το υδρόμετρό σας είναι ήδη τοποθετημένο –ανυψωμένο σε τοίχο ή μάντρα κλπ. παρακαλούμε να μην λάβετε υπόψη σας την παρούσα επιστολή.

Ο Γεν. Δ/ντής

                                                                                      Κωνσταντίνος Μπεκιάρης

                                                                                        Χημικός Μηχανικός ΠΕ