Ελ. Βενιζέλου 47 , Λουτράκι
+30 2744 069551

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ»
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:Δ.Ε.Υ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Πρόσκληση Ι 18334/10-05-2018 ) Απόφαση Ένταξης 54935/09-10-2018 Υπουργείου Εσωτερικών. Η πράξη χρηματοδοτείται μέσω δανειακής σύμβασης, μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-ΑΓ.Θ. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών .
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:3.140,770,00 € (Μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε όλη την περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και συγκεκριμένα την:
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε τριάντα δύο (32) σταθμούς διαχείρισης πίεσης (Σ.Δ.Π.) με χρήση συστήματος εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης, διατάξεις μέτρησης παροχής και πίεσης, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε έντεκα (11) σταθμούς μέτρησης ποιότητας-πίεσης (Σ.Μ.Π.Π.) με χρήση συστήματος In-line μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων και πίεσης, με καταγραφικό, επικοινωνιακό εξοπλισμό και παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό.
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία 13.730 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) σε επιλεγμένες ζώνες του δικτύου με χρήση μετρητών κατανάλωσης με καταγραφικό και επικοινωνιακό εξοπλισμό.
• Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) που περιλαμβάνουν φορητές διατάξεις λήψης ενδείξεων κατανάλωσης με επικοινωνιακό εξοπλισμό και τοπικό λογισμικό, τηλεμετρική διάταξη ανίχνευσης διαρροών με επικοινωνιακό εξοπλισμό και διάταξη επισκόπησης αγωγών.
• Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικά κλπ.
·Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
· Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στη ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ και
· Εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ κατά το διάστημα της 2μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:14 ΜΗΝΕΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ