Ελ. Βενιζέλου 47 , Λουτράκι
+30 2744 069551

Αίτηση Αλλαγής Χρήστη

Για Αίτηση Αλλαγής Χρήστη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στέλνετε το αίτημά σας, σύμφωνα με τα παρακάτω, στο email: [email protected]

Όταν ο ίδιος ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ της παροχής ύδρευσης επιθυμεί την αλλαγή ονοματεπωνύμου θα πρέπει να αποστείλει:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση αλλαγής ονοματεπωνύμου νέου ΧΡΗΣΤΗ. Απαραίτητο πεδίο με τσεκ (ν) στη δεξιά στήλη πριν την υπογραφή στο σημείο «□ Συμφωνώ επίσης όπως τα στοιχεία επικοινωνίας μου χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για ενημέρωσή μου σχετικά…..)».
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μισθωτή
  3. Αποδεικτικό εξόφλησης 45€ εγγύησης κατανάλωσης νερού σε μία από τις κάτωθι τράπεζες. Απαραίτητη προϋπόθεση στην αιτιολογία να αναγράφεται η λέξη “ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ” και ο Κωδικός Καταναλωτή που βρίσκεται επάνω αριστερά στο λογαριασμό ύδρευσης.
  4. Ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης
  5. Να μην υπάρχει ουδεμία οικονομική εκκρεμότητα στην παροχή.
  6. Να μας γνωρίσει τηλέφωνο επικοινωνίας

Όταν διαφορετικό πρόσωπο εκτός του μισθωτή δηλ. συγγενικό ή έταιρο πρόσωπο αιτείται την αλλαγή ονοματεπωνύμου βάσει Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να προσκομίσει:

  1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά
  2. Εξουσιοδότηση του μισθωτή ή πληρεξούσιο
  3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτηθέντος
  4. Τηλέφωνο επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου

Επισημαίνεται ότι δε θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα χωρίς τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η εγγύηση κατανάλωσης επιστρέφεται μετά από έγγραφο αίτημα του μισθωτή περί αποχώρησης από το ακίνητο, αποστέλλοντας παράλληλα την αστυνομική του ταυτότητα και αριθμό IBAN αυστηρά του ίδιου του μισθωτή.

Δύναται συμπληρωματικά να προβεί σε διακοπή υδρομέτρου αποστέλλοντας αποδεικτικό εξόφλησης τέλους διακοπής 22,93€, σε μία από τις κάτωθι τράπεζες με αιτιολογία τη λέξη “ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΤΗ” και τον Κωδικό Καταναλωτή.

Διευκρινίζεται ότι τακτοποιημένη οικονομικά πρέπει να είναι και η τρέχουσα περίοδος η οποία είναι υπό έκδοση.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ       με αριθμό IBAN: GR77 0172 5230 0055 2305 4574 801

ALPHA BANK με αριθμό IBAN: GR72 0140 8940 8940 0200 1000 030

EUROBANK   με αριθμό IBAN:  GR12 0260 1950 0009 2020 0204 365