Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ – ΑΓ.Θ. (06/11/2019)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις 06/11/2019 18:00

Θέμα 1ο : Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου μεταξύ της ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, κατά ποσοστό 75% από πόρους της ΕΤΕπ και 25% από πόρους του ΤΠ&Δ, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεματικού συστήματος διαχείρισης πιέσεων, ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης ποιότητας νερού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Θέμα 2ο : Έγκριση οριστικών τευχών δημοπράτησης και όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεματικού συστήματος διαχείρισης πιέσεων, ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης ποιότητας νερού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων» (αριθ. μελέτης 60/2018).

Θέμα 3ο :   Έγκριση της υπ’ αριθ. 111/2019 μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση δεξαμενών ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων» και της εκτέλεσης του αντίστοιχου έργου με αυτεπιστασία.

Θέμα 4ο : Έγκριση 2ου Πρακτικού ΕΔ για την υπηρεσία «Ενοίκια βυτιοφόρων μεταφοράς νερού» (αρ. μελ. 60/2019).

Θέμα 5ο : Έγκριση 2ου Πρακτικού ΕΔ για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών δικτύων ύδρευσης– αποχέτευσης Αγ. Θεοδώρων» (αρ. μελ. 28/2019).

Θέμα 6ο : Έγκριση 2ου Πρακτικού ΕΔ για την υπηρεσία «Υπηρεσίες αποστολής λογαριασμών» (αρ. μελ. 43/2019).

Θέμα 7ο: Περί της καταβολής της παροχής χειμερινής ένδυσης έτους 2019 προς τους δικαιούχους  εργαζόμενους της επιχείρησης.

Θέμα 8ο : Περί της διανομής λογαριασμών και αλληλογραφίας της επιχείρησης.

Θέμα 9ο :    Μεταφορά οφειλής σε Δ.Ο.Υ.

Θέμα 10ο :Μεταφορά οφειλής σε Δ.Ο.Υ.

Θέμα 11ο : Μεταφορά οφειλής σε Δ.Ο.Υ.

Θέμα 12ο : Περί της αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλου της επιχείρησης.

Θέμα 13ο : Περί της αίτησης για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών υπαλλήλου της επιχείρησης.

Θέμα 14ο : Περί της αίτησης υπαλλήλου της επιχείρησης για χορήγηση προκαταβολής μισθού.

Θέμα 15ο : Περί επιλογής προσωπικού στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος απασχόλησης ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ στην επιχείρηση.

Θέμα 16ο: Διαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Θέμα 17ο: Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Ενστάσεων  3 & 4/2019.

Θέμα 18ο: Υδροδοτήσεις ακινήτων στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων. 

Θέμα 19ο : Διάφορα.

Κοινοποίηση:
Σχετικά Άρθρα :