Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Όροι Χρήσης

Αρχική

Όροι Χρήσης

Εισαγωγικά

Το κείμενο αυτό, το οποίο ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου, εξηγεί με απλά λόγια πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς οικειοθελώς μας παρέχετε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο deya-loutraki.gr, στο πλαίσιο της εγγραφής σας στην Δ.Ε.Υ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ μέσω του ιστοτόπου καθώς και κατά την επικοινωνία μαζί μας.

Προτεραιότητά μας αποτελεί η σύννομη επεξεργασία των δεδομένων αυτών και η πλήρης και διαφανής ενημέρωσή σας σχετικά με αυτή. Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι ο φορέας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εταιρεία Ύδρευσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2744 069551-2

EMAIL: [email protected]

 

Περιεχόμενα Πολιτικής Απορρήτου

 

1) Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

2) Τι είναι η  Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

3) Είναι υποχρεωτική η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

4) Πότε και πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας

5) Ποιες αρχές τηρούμε κατά την επεξεργασία των δεδομένων

 

Α. Κατηγορίες ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε

Β. Σκοποί επεξεργασίας – Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Γ. Χρόνος-Τόπος διατήρησης ΔΠΧ

Δ. Τα δικαιώματα σας

 

1.Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής ΔΠΧ ή δεδομένα), αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε διεύθυνση, σε αριθμό τηλεφώνου αλλά και μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Με λίγα λόγια ΔΠΧ, είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται και αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, είτε μας αποκαλύπτει αμέσως την ταυτότητά του είτε δύναται να μας την αποκαλύψει.

 

2.Τι είναι η  Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή,  καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Δηλαδή, σχεδόν οποιαδήποτε ενέργεια, από τη στιγμή που δημιουργείται ένα ΔΠΧ μέχρι τη στιγμή που καταστρέφεται (ή που ανωνυμοποιείται πλήρως), συνιστά πράξη επεξεργασίας.

Η επεξεργασία ΔΠΧ είναι μια νόμιμη πράξη, εφόσον εκτελείται εντός του πλαισίου που ορίζει η σχετική νομοθεσία, δηλαδή ο εθνικός νόμος 4624/2019 αλλά και ο  ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 679/2016/ΕΕ.

 

3.Είναι υποχρεωτική η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η παραχώρηση κάποιων δεδομένων σας στην Δ.Ε.Υ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ είναι απαραίτητη για την εγγραφή σας και τη συμμετοχή στις εσωτερικές διαδικασίες ως μέλος, κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο αυτό και την επικοινωνία μαζί μας.

Με την παρούσα πολιτική σας ενημερώνουμε για τους κανόνες επεξεργασίας που ακολουθούμε.

Εάν δεν μας παραχωρήσετε τα δεδομένα που αναφέρονται κατωτέρω,  δε θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εγγραφή σας ή να ανταποκριθούμε στο αίτημα επικοινωνίας ή όποιο άλλο αίτημα μας υποβάλλετε.

 

4.Πότε και πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας κατά τις εξής χρονικές στιγμές:

 

Α) Όταν επικοινωνείτε μαζί μας

Β) Όταν επισκέπτεστε αυτό τον ιστότοπο

 

Ποιες αρχές τηρούμε κατά την επεξεργασία των δεδομένων;

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, αποδεχόμαστε, υιοθετούμε και εφαρμόζουμε τις αρχές επεξεργασίας κατά το αρ.5 ΓΚΠΔ, δηλαδή τα δεδομένα σας :

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»),

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).